مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 7
سازشناسی آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

در این کتاب، نویسنده پیدایش ساز را از ابتدا، یعنی وجود ابتدایی ترین سازها، بررسی می کند؛ تا آنجا که فهرستی از سازهای جهان به خواننده ارائه می دهد. بیش از یکصد و شصت ساز جهانی را به صورت تصویری مقایسه و بررسی می‌کند و در زمینه‌ی ابعاد فیزیکی، گستره‌ی صوتی و سیستم صدا دهی سازها اطلاعات ارزشمندی در اختیار هنرجویان قرار می دهد.

خودنوازی تنبک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

کتاب تمرین تکنیک ارکستراسیون
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

پنجاه درس تنبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش تمبک جمشید شمیرانی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

شیوه نوازندگی بندیر
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سه قطعه
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تئوری ریتم1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

قطعاتی برای تنبک و آشنایی با ریتم
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش دف3
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش دایره
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تنبک نوازی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

الفبای تنبک
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نوزده قطعه 1
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش درامز جلد سوم قطعاتی برای درامز
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دف و تصنیف
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تصنیف نوازی
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش دف4
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش دف 2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

شیوه تنبک نوازی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

تنبک و تکنیک2
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

گروه نوازی دف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None