مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 7
خودنوازی تنبک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

پنجاه درس تنبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تمبک جمشید شمیرانی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

نت به نت
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

شیوه نوازندگی بندیر
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

سه قطعه
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تئوری ریتم1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش دف3
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش دایره
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک نوازی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

الفبای تنبک
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

نوزده قطعه 1
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

دف و تصنیف
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تصنیف نوازی
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش دف4
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش دف 2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

شیوه تنبک نوازی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک2
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

گروه نوازی دف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک1
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None