مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 7
قطعاتی برای تمبک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

هجده قطعه برای دف
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آیین دف نوازی – کتاب دوم
21000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

فرهنگ سازها
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش دهل
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روزگار ساز
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

شیوه نوین آموختن دف
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش دابل کاخن
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

دستور تمبک
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آسیب شناسی سازها
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

دف نوازان
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None