مرکز موسیقی بتهوون
loader

هر کار هنری در واقع نوعی رابطه اجتماعی است که یک سوی آن هنرمند وسوی دیگرش مردمندومطلوب حقیقی هنرمند از برقراری این ارتباط رساندن پیامی به مخاطبان خویش است ونکته قابل توجه اینکه میزان تاثیر ونفوذ این پیامها در افراد جامعه منوط به اصالت وپاکی هنرمند است نه فقط زیبایی ظاهری کار او وحتی منزلت پیام او. ایمان، اعتقاد وپاکی روح هنرمند است که به شکل یک اثر موسیقایی در کالبد انسان دمیده می شود. کتاب حاضر با این دیدگاه وبراساس چنین نیازی تهیه گردیده ودر تنظیم مطالب آن سعی گردیده با توجه جایگاه هنرمندان ریتم های زیبایی بکار گرفته شود تا ضمن افزون نمودن توانایی علمی وعملی آنها، در بوجود آوردن انگیزه وذوق که باعث یادگیری، تمرین وممارست بیشتر خواهد شد موثر وسودمند واقع گردد.

نویسندهمرتضی قاسمی
مترجم.
ناشرنهفت
قطعرحلی
تعداد صفحه91
تاریخ انتشار1392
شابم8-0-9014551-0-979
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!