مرکز موسیقی بتهوون
loader
پرده سه تار مشهود50-55
95000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

خرک سه تار شمشاد
7000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

سیم سه تار باربد
19000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار دوسیم چرمی
30000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

پرده سه تار مشهود 45-50
95000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب شاخ چرمی سه تار
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب شاخ مخمل سه تار
35000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

سیم گیر سه تار
15000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

سیم سه تارDORRAB
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

خرک سه تار معمولی
8000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

گوشی سه تار ویژه بیتار
15000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار فلزی
6000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب انگشتی آلیس
18000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

کاور سه تار ابردوزی
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار شاخ اورنگ
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه سه تار