مرکز موسیقی بتهوون
loader
مضراب شاخ چرمی سه تار
35000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

مضراب شاخ مخمل سه تار
35000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

سیم گیر سه تار
10000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

سیم قرقره سفید 18 کوچک 15 متر
30000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

سیم سه تارDORRAB
20000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

خرک سه تار معمولی
5000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

گوشی سه تار ویژه بیتار
15000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار فلزی
4000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

مضراب انگشتی آلیس
18000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

کاور سه تار ابردوزی
70000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار

مضراب سه تار شاخ اورنگ
30000 تومان

گروه لوازم موسیقی - زیر گروه سه تار