مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
مبانی تنبک نوازی جلد دوم
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمات تنبک نوازی2
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی 3
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

مبانی تنبک نوازی جلد پنجم
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمات تنبک نوازی 3
58000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک کتاب اول
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

قطعات لنگ برای تنبک
62000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد4
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

مقدمه تنبک نوازی نوین
68000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مقدمات تنبک نوازی1
78000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک نوازی نوین1
268000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

چشمه خروشان ریتم تنبک
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو