مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
مبانی تنبک نوازی جلد اول
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

لطف تمبک
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مقدمه تنبک نوازی نوین
135000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد4
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

مبانی تنبک نوازی 3
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد

مقدمات تنبک نوازی 3
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

ریتم نوازی تکنیک های انگشتی کتاب اول به همراه CD آموزشی
87000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مبانی تنبک نوازی جلد پنجم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

مقدمات تنبک نوازی2
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد اول
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

پنجاه قطعه برای تنبک به همراه لوح فشرده
115000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

قطعات لنگ برای تنبک
62000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک نوازی نوین1
398000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد دوم
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

تنبک و تکنیک1
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود آموز تنبک دفتر اول
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش داربوکا جلد سوم
315000 تومان 350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

یازده قطعه برای تنبک، هیچ
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود اموز تمپو
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

دوره آموزشی مکتب فرهنگ فر دفتر دوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

قطعاتی از استاد جهانگیر ملک
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو