مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 3 از 3
شصت قطعه برای تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

50 قطعه برای تنبک
49000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود آموز تنبک 1
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مقدمات تنبک نوازی1
46000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

فنون تنبک نوازی1
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

قطعات لنگ برای تنبک
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

سی قطعه برای تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تنبک برای نوآموزان
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

خود اموز تمپو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مقدمه تنبک نوازی نوین
28500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود آموز تنبک
2500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مقدمات تنبک نوازی2
32000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None