مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 4
شاعر تمبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تنبک
16000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

ملودی ریتم
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مقدمات تنبک نوازی 3
28500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تمبک 1
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تنبک 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

شصت قطعه برای تنبک
5000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

کوزه
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

50 قطعه برای تنبک
49000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

خود آموز تنبک 1
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مقدمات تنبک نوازی1
46000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

فنون تنبک نوازی1
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

قطعات لنگ برای تنبک
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک1
3500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

سی قطعه برای تنبک
2500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

لطف تمبک
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

خود اموز تمپو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None