مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 2 از 3
تنبک و تکنیک2
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و کودک2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و کودک1
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

تنبک و تکنیک1
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

قطعاتی برای تمبک
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

دستور تمبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

قطعاتی برای تنبک
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

Tom 6/8- موسیقی برای تنبک
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

چهارده قطعه تنبک نوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

هفت قطعه برای گروه تمبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

چند روز با تمبک
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

شاعر تمبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش تنبک
16000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

ملودی ریتم
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مقدمات تنبک نوازی 3
28500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تمبک 1
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

روش نوین آموزش تنبک 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None