مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
پرده تار مشهود 65-70
130000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 75-80
150000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 75-70
150000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پوست تار طبیعی
390000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب دیوان
10000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار شاخ ممانی
45000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار استیل ممانی
55000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

سیم تار باربد
20000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

خرک تار شاخ معمولی
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار قنبری
30000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

سیم تار سروش
25000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار ممانی برنجی
45000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار سنگ عقیق
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار