مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
سیم تار باربد
30000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار ممانی برنجی
50000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

ساق دست پاجی
120000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

موم مضراب تار
8000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 65-70
200000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 75-70
200000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

سیم تار سروش
25000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار استیل ممانی
55000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار عارف
30000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پرده تار مشهود 75-80
200000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پوست تار طبیعی
390000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار شاخ ممانی
45000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

کاور تار ابر دوزی
120000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

گوشی تار دست کامل
120000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار رزین
70000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار آبنوس ممانی
55000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

پایه تار MDF
180000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب دیوان
10000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

هارد کیس تار شمس
1600000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار