مرکز موسیقی بتهوون
loader
سیم تار باربد
20000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

سیم تار سروش
25000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

ساق دست پاجی
50000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار ممانی برنجی
45000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب دیوان
7000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

موم مضراب تار
3000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار استیل ممانی
55000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار شاخ ممانی
45000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار قنبری
30000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار کاوه برنجی
50000 تومان

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

خرک تار شاخ معمولی
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار سنگ عقیق
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار

مضراب تار صدفی
ناموجود

گروه لوازم جانبی - زیر گروه تار