مرکز موسیقی بتهوون
loader
راه و رسم منزل ها
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

تحریر در آواز ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

شنونده پارسی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

ضرب آوا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

نجوای پیر آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

نوحه خوانی در ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

راز ورمز آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

آواز اصیل ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None