مرکز موسیقی بتهوون

کتاب حاضر شامل آوانگاری اجرای مضبوط از ردیف آواز استاد عبدالله دوامی است که درآن هرملودی دردوخط زیر هم نگاشته شده است.

نویسندهمهران مشگری
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه182
تاریخ انتشاراول97
شابم4-4-9014621-0-979
تیراژ300
در حال بروزرسانی