مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
مقدمه ای برای آواز
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

خسرو آواز ایران
144000 تومان 180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

می خوانم می نوازم قطعات چهاردستی
24000 تومان 30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

خسرو خوبان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

آوازخوانی دامیز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

تحریر در آواز ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

موسیقی برای سرایش
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

ایرج نابغه آواز ایران
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز سنتی

None