مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

خسرو آواز ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تربیت شنوایی آموزش سلفژ
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

خسرو خوبان
395000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

آوازخوانی دامیز
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

تحریر در آواز ایرانی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

موسیقی برای سرایش
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

ایرج نابغه آواز ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None