مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 5
آموزش خوانندگی (برای عموم)
24000 تومان 30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

موسیقی عاشورا
11000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

60 تمرین برای سلفژ دو صدایی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

1000 دیکته موسیقی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

برگ سبز
59000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

دیدخوانی و دیدسرایی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

ضرب آوا
32000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

جویبار نغمه
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

مدگردی در موسیقی ایرانی
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

می خوانم، می نوازم...سطح 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None