مرکز موسیقی بتهوون
loader
این کتاب تنها با انگیزه ی سهولت آموزش سلفژ به هنرجویان موسیقی، به ویژه کودکان و نوجوانان تدوین گردیده است. شیوه نگارش این کتاب به گونه ایست که علاوه بر ترغیب و تشویق هنرجو به فراگیری سلفژ، سبب پیشگیری از پدیده ی سلفژگیری و سلفژهراسی خواهد شد یا دست کمآن را به حداقل ممکن خواهد رساند.
نویسندهیعقوب صحاف
ناشرشمشاد
قطعرحلی
تعداد صفحه91
تاریخ انتشار1394
شابم5-7-94939-600-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی