مرکز موسیقی بتهوون
loader

ین کتاب ضمن تمرین نت خوان و آشنایی با صدای نت ها در فواصل پیوسته، کوک خواندن و رعایت ضرب را به خصوص در کلاس های جمعی آموزش می دهد.

نویسندهامیر معینی
ناشرسرود
قطعرحلی
تاریخ انتشاراول1398
شابم6-39-802625-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی