مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
مقدمه ای برای آواز
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

خسرو آواز ایران
144000 تومان 180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

خسرو خوبان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد اول
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

راز مانا زندگی استاد شجریان
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

آوازخوانی دامیز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تحریر در آواز ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

موسیقی برای سرایش
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

یادگاردوست موسیقی روی رباعیات مولوی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

ایرج نابغه آواز ایران
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تمرینات سرایش آوازی
32000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ مهارت های بینایی و آوازی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران