مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
پژواک اندیشه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

آوازهای فوتبال در ایران تحلیل یک رفتار موسیقایی از منظر اتنوموزیکولوژی
105000 تومان 150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

پلورالیسم در موسیقی پست تونال
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

انسان شناسی موسیقی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی پس از قرن بیستم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

کتاب موسیقی پس از قرن بیستم، نوشتۀ نیما خواجه نصیرالدین طوسی، هارمونی، متریال و آثار آهنگسازان بزرگ در ابتدای قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد و خواننده را با تحولات دیاتونیک به صورت خیلی جزئی آشنا می‌کند.

آدورنو و موسیقی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقایی بیاندیشیم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

در کتاب موسیقی مردم‌پسند در ایران، در‌میابیم که نحوۀ شکل گیری این نوع موسیقی در ایران به چه صورت است و این نامگذاری از کجا نشات گرفته است

جستاری جامعه شناختی درباره استقلال میدان موسیقی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکمنی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

مقدمه ای بر موسیقی شناسی قومی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جامعه ، موسیقی ، رادیو
16000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

شناخت موسیقی مردم پسند
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

اندیشه های موسیقایی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

رساله در موسیقی قدیم و چهار گفتار در فلسفه هنر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جریان شناسی موسیقی مردم پسند ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

فلاسفه و موسیقی از یونان باستان تا نیچه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی بر ضرب آهنگ فقه و قانون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

خنیاگری نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگاهی به موسیقی نواحی کرمان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایلام
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم تالش
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم عرب
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی