مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
پژواک اندیشه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

در کتاب موسیقی مردم‌پسند در ایران، در‌میابیم که نحوۀ شکل گیری این نوع موسیقی در ایران به چه صورت است و این نامگذاری از کجا نشات گرفته است

مقدمه ای بر موسیقی شناسی قومی
275000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

ویراستی نو با فصل هایی تازه

پلورالیسم در موسیقی پست تونال
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم تالش
76000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

هنر طغیان(انسان و هنر از دیدگاه بتهوون)
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

انسان شناسی موسیقی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی پس از قرن بیستم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

کتاب موسیقی پس از قرن بیستم، نوشتۀ نیما خواجه نصیرالدین طوسی، هارمونی، متریال و آثار آهنگسازان بزرگ در ابتدای قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد و خواننده را با تحولات دیاتونیک به صورت خیلی جزئی آشنا می‌کند.

رساله در موسیقی قدیم و چهار گفتار در فلسفه هنر
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

فلاسفه و موسیقی از یونان باستان تا نیچه
69000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایلام
76000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگاه به غرب(بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

فرهیختگی در محیط مردمی
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقیدن معنای اجرا کردن و گوش فرا دادن
245000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جستاری جامعه شناختی درباره استقلال میدان موسیقی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکمنی
480000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکیه
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگارش این کتاب برای معرفی موسیقی ترکیه امروزی به همه ی خوانندگان از جمله مدرسان موسیقی، دانشجویان، قوم موسیقی شناسی و خوانندگان علاقه مند به دانستن می باشد. و همچنین در این کتاب پرداخته شده به افرادی که مهاجرت کرده اند به ترکیه و با خود موسیقی منطقه ی خود را آورده‌اند و یا افرادی که از روستای آناتولی به استانبول آمده و موسیقی را به همراه خود با آن سبک و سیاق خود آورده اند، یا موسیقی هایی که با مضامین سیاسی و بحث هایی که به هم گره خورده اند در این کتاب جمع و بحث شده است.

موسیقی و اندیشه ها
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقایی بیاندیشیم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

مقدمه ای بر موسیقی شناسی قومی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی