مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
پژواک اندیشه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

انسان شناسی موسیقی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

پلورالیسم در موسیقی پست تونال
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقایی بیاندیشیم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

اندیشه های موسیقایی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی پس از قرن بیستم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

کتاب موسیقی پس از قرن بیستم، نوشتۀ نیما خواجه نصیرالدین طوسی، هارمونی، متریال و آثار آهنگسازان بزرگ در ابتدای قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد و خواننده را با تحولات دیاتونیک به صورت خیلی جزئی آشنا می‌کند.

جستاری جامعه شناختی درباره استقلال میدان موسیقی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

آدورنو و موسیقی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

معجزه موسیقی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکمنی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگاه به غرب(بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران)
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

انسان چگونه موسیقایی است
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

مقدمه ای بر موسیقی شناسی قومی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جامعه ، موسیقی ، رادیو
16000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

شناخت موسیقی مردم پسند
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

رساله در موسیقی قدیم و چهار گفتار در فلسفه هنر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جریان شناسی موسیقی مردم پسند ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

فلاسفه و موسیقی از یونان باستان تا نیچه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی بر ضرب آهنگ فقه و قانون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

خنیاگری نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگاهی به موسیقی نواحی کرمان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایلام
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی