مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
نت خوانی دامیز
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

دشیفرت را بهتر کن کتاب چهارم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب سوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دشیفرت را بهتر کن کتاب اول
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دشیفرت را بهتر کن مقدماتی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

شب نیشابور پارتیتور و پارت ها
144500 تومان 170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تربیت شنوایی آموزش سلفژ
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

گیتار کلاسیک را زیبا بنوازیم جلد اول
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دشیفراژ برای گیتار کلاسیک جلد دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

نت خوانی گیتار برای هنرجویان
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سنتور و تکنیک جلد پنجم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سنتور و تکنیک جلد چهارم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

مفاهیم بنیادی تئوری موسیقی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دشیفراژ برای گیتار کلاسیک جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

موسیقی برای سرایش
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

اصول نگارش موسیقی واژه نامه کاربردی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

تمرینات سرایش آوازی
32000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سلفژ مهارت های بینایی و آوازی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی