مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
تربیت شنوایی آموزش سلفژ
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

می خوانم مینوازم به یاد فرهاد
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

می خوانم می نوازم قطعات چهاردستی
24000 تومان 30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

خسرو خوبان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد اول
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

آوازخوانی دامیز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تحریر در آواز ایرانی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

موسیقی برای سرایش
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

یادگاردوست موسیقی روی رباعیات مولوی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

رقص شاپرک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تمرینات سرایش آوازی
32000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ مهارت های بینایی و آوازی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران