مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
20000 تومان 25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی ایرانی سامانه ای اشراقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مکتوبات فارسی در باب موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران(جلد یکم)
59500 تومان 70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

راه و رسم منزل ها
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

حماسه و موسیقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

شناخت موسیقی ایران
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None