مرکز موسیقی بتهوون
loader
مطالب مجموعه حاضر در ده فصل جداگانه تنظیم شده است و خواننده را با گام ها، فصول دانگ ها، اصطلاحات و .. آشنا میکند.
نویسندهمنصور اعظمی کیا
ناشرمرکز موسیقی حوزه هنری
قطعوزیری
تعداد صفحه606
تاریخ انتشار161331
تیراژ2000
در حال بروزرسانی