مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی ایرانی سامانه ای اشراقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

بتهوون انسان پیروز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

بتهوون زندگی یک فاتح
59500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

از میان سرودها و سکوت ها
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی و اندیشه ها
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

پژواک اندیشه
36000 تومان 45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

حماسه و موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آواز زمین
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی شناسی قومی تاریخ نگری موسیقی ایران
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

هشت گفتار درباره موسیقی جلد چهارم
31500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 86
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None