مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 7
Tom 6/8- موسیقی برای تنبک
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

چهارده قطعه تنبک نوازی
5000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

رسالۀ ریتم در موسیقی
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

ارکستراسیون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

هفت قطعه برای گروه تمبک
25500 تومان 30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

خورشید عشق
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

دف نوازی مدرن
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

چند روز با تمبک
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

شاعر تمبک
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

آموزش ریتم در موسیقی
23000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

ساز شناسی جهانی 1و2
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

مکتب دایره نوازی
86500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None

روش نوین آموزش تمبک 1
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

روش نوین آموزش تنبک 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

شصت قطعه برای تنبک
5000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبک و تمپو

None