مرکز موسیقی بتهوون

شناسایی و طبقه بندی سازها از دیر باز در فرهنگ های مختلف جهان مورد توجه بوده است. یکی از مسائلی که در مطالعات ساز شناسی در تاریخ موسیقی ایران با آن موجه هستیم تغییرات ودگرگونی هایی است که در حیات سازها در دوره های مختلف رخ داده است. در طول دوره ی تاریخی ایلخانان تا پایان صفویه شاهد تغییر وتحول تدریجی حیات سازهای موسیقی ایران هستیم که در نهایت در قرن دوازدهم قمری منجر به حذف برخی سازها و ظهور سازهایی جدید می شود. به رغم این دگرگونی ها برخی سازها از گذشته های دور تاکنون همچنان در فرهنگ موسیقیایی ایران حفظ شده است.این اثر به بررسی تحولات و تغییرات سازها در دوره ای پانصد ساله از تاریخ ایران پرداخته، و به بررسی حیات سازهای ایران در دوره ی تاریخی ایلخانان تاپایان صفویه می پردازد. این کتاب در دو بخش و هفت فصل تدوین شده است. در مقدمه، اشارات کوتاهی به رویداد های تاریخی و اجتماعی ایران در دوره ی ایلخانان تا پایان صفویه دارد. در بخش اول به ریخت شناسی سازهای رایج در این دوره پرداخته شده است. در بخش دوم تحولات سازها در دوره مذکور بیان شده است.

نویسندهنرگس ذاکر جعفری
ناشرموسسه فرهنگی -هنری ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه272
تاریخ انتشار1396
شابم4-52-8772-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی