مرکز موسیقی بتهوون
loader
بندیر با نام های گوناگون و فرم های مختلف در کشورهای آسیایی آفریقایی و اروپایی نواخته میشود. ظاهر بندیر شباهت هایی با دایره و دف دارد از دیدگاه ما نه تنها شکل و ظاهر متفاوت است بلکه تکنیکهای اجرایی متفاوتی دارد و دلیل متمایز کردن آن از سازهای شبیه خود بیشتر از لحاظ فرم اجرایی و تکنیک های نوازندگی آن است.
نویسندهزکریا یوسفی
ناشرنشر نای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه102
تاریخ انتشار1397
شابم5-16-802629-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!