مرکز موسیقی بتهوون
loader
نویسنده درباره کتاب حاضر می نویسد: "آن گونه که ازنام کتاب (آئین دف نوازی) نیز بر می آید، دراین کتاب نه تنها به ارائه شیوه های نوین و امروزی نپرداختم، بلکه در تلاش بوده ام تا آئین نوازندگی این ساز را، که سالیان درازیست در بین اکثر نوازندگان مهجور مانده است، مجددا احیا نمایم." کتاب حاضر مجموعه درس هایی است که در میزان های 10/8، 11/8، 14/8، 2/4 ارائه شده است.
نویسندهمهرداد کریم خاوری
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه149
تاریخ انتشار1390
شابم979-0-9014514-7-6
در حال بروزرسانی