مرکز موسیقی بتهوون
loader
هنر آهنگسازی کتاب اول
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هارمونی مدرن
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

دفتر تمرین هارمونی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

هارمُونی والتر پیستُون
500000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تئوری کمپوزیسیون معاصر
450000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

رساله آهنگسازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تاریخ تحول هارمونی
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

هارمونی دوبفسکی
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

در کتاب هارمونی، نکات اساسی تئوری، مثال ها، نمونه هایی برای آنالیز هارمونیک و انواع تمرینات گنجانده شده است. این مهم، باعث ایجاد تسلط بر قواعد اساسی هارمونیک که بیانگر روند عمومی شکل گیری و تحول مبانی مد – هارمونیک است، می شود و کار را برای دانشجویان آسان می نماید.