مرکز موسیقی بتهوون
loader
در سالیان گذشته در ایران کتابهای متعددی در زمینه هارمونی ترجمه و به چاپ رسیده استواضح است که هر کتاب روش آموزشی خاص خود را دنبال می کند و هدف از ترجمه این کتاب همین بوده کتاب حاضرتوسط معلمین ،نظریه پردازان و آهنگسازان برجسته مسکو تدریس می شود.
نویسندهی.دو بفسکی، س.یفسیف،ی.اسپاسبین،و.ساکالف
مترجممسعود ابراهیمی
ناشرافکار
قطعوزیری
تعداد صفحه650
تاریخ انتشار88
شابم1-11-8910-964
تیراژ1100
در حال بروزرسانی