مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 6
وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

وزن خوانی جلد اول
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
69500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

رابرت استارر، نویسندۀ کتاب آشنایی با ریتم در تئوری و عمل می‌باشد. این کتاب ارزشمند، به هنرجویان و نوازندگان می‌آموزد که چگونه ریتم‌ها را بخوانند و اجرا کنند. همچنین، تسلط آن‌ها را بر خواندن انواع ریتم‌های اصلی و ترکیبی افزایش می‌دهد.

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

فنون تنبک نوازی1
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

فنون دف نوازی2
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

قطعات لنگ برای تنبک
62000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

دف
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش درامزجلد2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

در حلقه دف
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

افسانه دف آموزش دف نوازی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

صد درس دف
105000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سی قطعه برای تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

لطف تمبک
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آموزش تنبک برای نوآموزان
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

خود اموز تمپو
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

فنون دف نوازی 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش تنبک کتاب دوم عالی و فوق عالی
123000 تومان 150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آموزش دف نوازی کوبان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

مشق عشق دفتر اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

مقدمه تنبک نوازی نوین
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

خود آموز تنبک دفتر اول
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی