مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 6
وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

وزن خوانی جلد اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب دوم
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش تنبک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

فنون تنبک نوازی1
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تنبک نوازی کودکان به همراه شعر و تصویر و vcd
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

فنون دف نوازی2
10500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

قطعات لنگ برای تنبک
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دف
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش درامزجلد2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

در حلقه دف
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

افسانه دف آموزش دف نوازی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

صد درس دف
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تنبک و تکنیک1
3500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سی قطعه برای تنبک
2500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

لطف تمبک
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش تنبک برای نوآموزان
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

خود اموز تمپو
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

فنون دف نوازی 1
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش تنبک کتاب دوم عالی و فوق عالی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش دف نوازی کوبان
2000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

مشق عشق دفتر اول
5000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

مقدمه تنبک نوازی نوین
28500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی