مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 6
مبانی موسیقی به زبان ساده
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

ریتم در موسیقی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

ریتم خوانی وریتم شناسی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

نگاهی نو( تئوری موسیقی ایرانی)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

فصلنامه موسیقی ماهور 62
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

فصلنامه موسیقی ماهور 60
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

آموزش ریتم های کاربردی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

فصلنامه موسیقی ماهور 51و52
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

روش نوین آموزش تمبک 1
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

روش نوین آموزش تنبک 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

شصت قطعه برای تنبک
5000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

ریتم از نگاهی دیگر
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

کوزه
7000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

آموزش دف از مبتدی تا عالی
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

خودآموز تمبک 2
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

دف و دف نوازی
5500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

مبانی ریتم تئوریک 1
8500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

50 قطعه برای تنبک
49000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

فصلنامه موسیقی ماهور شماره 30
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

دفینه (قطعاتی برای دف)
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

ریتم در موسیقی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی