مرکز موسیقی بتهوون
loader
این مجموعه شامل قطعاتی است که در کتاب 124 قطعه برگزیده از موسیقی ملی ایران منتشر شده است. قسمت اعظم آهنگ را دکتر داریوش صفوت طی حدود ده سال، ضمن تدریس، برای شاگردانش نواخته ونتیجتا روی نوار کاست ضبط شده ومحفوظ مانده است. تمام قطعات در فرم های پیش درآمد، رنگ، چهارمضراب وتصنیف دسته بندی شده اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت ها اکتفا شده وسعی شده است نت ها همانطور که بودند منتقل شوند. قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند بویسله ی یکی از شاگردانش دکتر امین پاشا صمدیان اجرا شده اند. در اغلب قسمت ها قطعه با سرعت کم اجرا شده است تا مضراب ها وتزیین ها بخوبی شنیده شوند.
نویسندههیئت تحریریه موسسه فرهنگی هنری ماهور
مترجم.
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1392
شابم0
در حال بروزرسانی