مرکز موسیقی بتهوون
loader

آهنگ های این مجموعه همگی قطعات ویژه ی تار و سه تارند. به دلیل اهمیت زیر و بم ها نقش و حالت پایه ها در بافت اصلی قطعات و همین طور تکنیک های منحصر به تار و سه تار، اجرای این آهنگ ها با سازها دیگر نیازمند تنظیمی نو است.

نویسندهحمید متبسم
ناشرنای و نی
قطعرحلی
تعداد صفحه45
شابم5-58-802629-0-979
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!