مرکز موسیقی بتهوون
loader
دستور آموزشی حاضر اهمیت زیادی برای آموزش ریتم و درک آن قائل شده است، چون بیشترین مشکلی که در نت خوانی برای هنرجو وجود دارد، درک ریتم است. هر درس ممکن است شامل نکاتی جدید باشد، ازجمله آشنایی با پرده ، الگوهای ریتمیک متداول در موسیقی قشقایی، تکنیک های تار و سه تار و حتی برای جذابیت بیشتر، استفاده از آواز و آوردن شعر آن.
نویسندهایلیاشار گودرزی فرد
ناشرقشقایی
تعداد صفحه52
تاریخ انتشار1396
شابم4-2-9014603-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی