مرکز موسیقی بتهوون
loader
در کتاب حاضر بااینکه شامل قطعاتی در فرم های پیش درآمد و رنگ ضربی است اما سعی شده است درون این قطعات از گوشه هایی استفاده شود که ضمن جذابیت موسیقایی هنرجویان بتوانند در بعدها به هنگام اجرای ردیف نوازی از آنها استفاده کنند.
نویسندهمحمد امانی
ناشرپنج خط
قطعرحلی
تعداد صفحه42
تاریخ انتشاراول 1398
شابم8-59-802630-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی