مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 4 از 4
سلفژ پوزولی 1151
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سرایش ایرانی گردآوری شده است.

سرایش2 اموزش عملی وزن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد. تاثیر آکسان گذاری بر دیرندهای یک میزان را به مخاطب مینمایاند و برای آشنایی خوانندگان کتاب با فیگورهای ریتمیک ردیف میرزا عبدالله، این ردیف را جزء به جزء بررسی کرده و اطلاعات مفیدی در اختیار علاقه مندان به موسیقی ایرانی، برای تکمیل مهارت های ریتمیک و وزن خوانی ارائه می کند.

سرایش 1 مبانی نظری موسیقی غربی و ایرانی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

جلد اول از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، مبانی نظری موسیقی ایرانی و غربی را با مثال، معرفی می کند. مباحثی همچون: صوت موسیقایی، وزن، فاصله موسیقایی، انواع گام، تونالیته و مُدالیته، میزان های ساده، ترکیبی و لنگ، سرعت، وزن در آواز ایرانی، قطعات ضربی و... در ادامه، فاصله ها و دانگ های موسیقی ایرانی با مباحث: ۱۴ دانگ اصلی، ترکیب دانگ، نام‌گذاری دانگ ها و دستگاه ها، نشانه های ترکیبی و... مطرح میشود. با شرحِ نشانه ها واصطلاحات موسیقی ایرانی و غربی ادامه می دهد و در فصل پایانی به انواع تحریر و ملودی های تحریر می پردازد.

پوزولی 1152
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سلفژ

None