مرکز موسیقی بتهوون
loader
فرم موسیقی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فرم درموسیقی کلاسیک غرب
28000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فصلنامه موسیقی ماهورشماره 76
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

نقاشی موسیقی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فرم و آفرینش
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

تئوری کمپوزیسیون معاصر
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

مبانی فرم وفرم های موسیقی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرمهای موسیقی
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

فن آهنگ سازی به شیوه ددکافنیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرم و طرح در موسیقی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

هنر شنیدن موسیقی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

فرم و اجرا در موسیقی
9500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

سمفونیها و آوازهای مالر
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None

درک و دریافت موسیقی
220000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

"دلیل نگارش کتابی دیگر برای درک موسیقی چیست؟" راجر کیمی ین در کتاب درک ودریافت موسیقی، با بررسی مفصل سبک ها و گونه های مدوّن موسیقی کلاسیک اروپایی از قرون وسطا تا آغاز دهه ۱۹۹۰ و نگاهی به برخی از گونه های موسیقی ملل، مطالبی ضروری برای رشد و ارتقاء آگاهیِ علاقه‌مندانِ جدّیِ موسیقی فراهم می آورد.

فرم موسیقی اسپاسبین
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آهنگسازی و فرم

None