مرکز موسیقی بتهوون
loader
اولین مقاله این شماره، مطلب مفصلی است درباره فرم ها و گونه های موسیقی مشرق عربی دردوران مشهور به نهضت، به قلم ندا ابومراد. مقاله دوم، «پژوهشی بدن مدار در قوم موسیقی شناسی: تلاملاتی درباره کار میدانی در ایران»، الکساندرا بالاندینا به مساله مهم «خود» پژوهشگر در مواجهه با ویژگی های میدان تحقیق می پردازد. آرمان گوهری نسب، در مقاله بعدی که به ارائه «الگویی تحلیلی برایمطالعه کارگان موسیقایی باغشی های ترکمن» اختصاص دارد، ضمن طبقه بندی این کارگان با توجه به وضعیت های گذشته و حال این فرهنگ موسیقایی، نشان می دهد که برای شناخت یک آیدیم ترکمنی باید چهار مولفه ملدی، سبک، کلام و حکایت های منشا آن ایدیم را یکجا و با هم در نظر بگیریم. در مقاله بعدی، پویا نکویی، تغییرات سبکی در آوازخوانی ادیب خوانساری را دنبال و آن را به چهار دوره تقسیم می کند. برای بخش «مفاهیم بنیادین» این شماره ترجمه مقاله ای مفصل از پیتر منوئل را آورده ایم که درباره طبقه بندی کلاسیک/مردمی در هندوستان بحث می کند. بهرنگ نیک آئین، گزارشی از کنفرانس شورای بین المللی موسیقی سنتی در شهر لیمریک ایرلند جنوبی ارائه داده است. در بخش «یاد یاران»، مطلبی درباره نظیرعلی جیرازبی آمده است. آورین صداقت کیش دربخش «دیدگاه ها» جستار سوم خود از «سه جستار درباره همه گونه پیوند تصویرو موسیقی» را به موسیقی فیلم اختصاص می دهد. سرانجام، بخش نقد و بررسی به یک ترجمه دیگر، از مقاله ای نوشته برنار مئو، درباره وضعیت نقد موسیقی قرن نوزدهم فرانسه اختصاص یافته است.
نویسندهگروه نویسندگان
ناشرمؤسسه فرهنگی هنری ماهور
تعداد صفحه221
تاریخ انتشارتابستان1396
شابم1561-1469
تیراژ1500
در حال بروزرسانی