مرکز موسیقی بتهوون
loader

دراین کتاب فرم را عاملی دانسته بودکه باعث وحدت ونه یکنواختی در کل اثر می شود، وحدتی که از کثرت زاده می شودوکثرتی که به وحدت باز می گردد، در این کتاب فرم را مشخص کننده قسمت ها، ابعاد نسبی وارتباط درونی آنها می داند که باشباهت وتضاد مواد سازنده موسیقی مشخص می شود.

نویسندهرالف تورک
مترجممحسن الهامیان
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه304
تاریخ انتشار1391
شابم5-8-9014529-0-978
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!