مرکز موسیقی بتهوون
loader
دانشنامه زیبایی شناسی (چاپ هفتم)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

کتاب جذاب دانشنامۀ زیبایی شناختی، در برگیرندۀ مطالب و مباحث تاریخی-فلسفی است که به تحلیل نظریه‌های گوناگون از متفکران بزرگ می‌پردازد. این کتاب از ویژگی‌ها و اهداف خاصی در این زمینه برخودار است.

هشت گفتار درباره موسیقی جلد چهارم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

فصلنامه موسیقی ماهور 84
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

مردم شناسی و موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

هنر و اخلاق
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

مسائل کلی زیبایی شناسی (قسمت اول)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

شناخت موسیقی مردم پسند
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

فصلنامه موسیقی ماهور 65
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

فصلنامه موسیقی ماهور36
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

فصلنامه موسیقی ماهور 38
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None

زیبا شناسی موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تئوری و مبانی

None