مرکز موسیقی بتهوون
loader
آنچه در آوانویسی برای ساز نی در این کتاب مد نظر بوده است اجرای چپ کوک دستگاه ماهور راست پنجگاه سه گاه و چهارگاه است زیرا در اجرای چپ کوک با این ساز توالی حرکت نغمگی از گستره ی صوتی بم به زیر است و نسبت به اجرای راست کوک ها در این ساز بهتر قابل اجراست.
نویسندهمحمود کریمی
مترجمسیامک جهانگیری
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه117
تاریخ انتشار1397
شابم8-45-802628-0-979
تیراژ1000
در حال بروزرسانی