مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 5 از 5
جاودا نه ها1
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

پیوند شعر و موسیقی آوازی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

سرایش3 آموزش سلفژ ایرانی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

در جلد سوم از مجموعه سه جلدی سرایش، درس هایی از جمله ترکیب متصل قرینه چهار دانگ اصلی، ترکیب متصل غیرقرینه دانگ ها، سرایش ترکیب منفصل دانگ ها و همچنین ترکیب متصل یا منفصل بیش از دو دانگ و مرکب خوانی با زبانی ساده و تمریناتی کاربردی برای علاقه مندان به سرایش ایرانی گردآوری شده است.

پوزولی 1152
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

مبانی تعلیم گوش و نت خوانی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

روش نوین مبانی اجرای موسیقی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

آواز اصیل ایرانی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب دوم
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه

None

سلفژمقدماتی یک صدایی کتاب اول
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه مجموعه شعر و ترانه