مرکز موسیقی بتهوون
loader
آکوردنوازی سه تار
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

هفتاد و دو مبنای تنبور
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

موسیقی ایرانی شناسی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ته رزهای باستانی تنبور
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آموزش تنبور (کتاب اول)
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دستان حقانی تنبور
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

تنبور از دیر باز تاکنون
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تنبور 1
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

صد و ده تمرین سه تار
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None