مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 2 از 2
ریتم در موسیقی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم در موسیقی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سرایش2 اموزش عملی وزن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد. تاثیر آکسان گذاری بر دیرندهای یک میزان را به مخاطب مینمایاند و برای آشنایی خوانندگان کتاب با فیگورهای ریتمیک ردیف میرزا عبدالله، این ردیف را جزء به جزء بررسی کرده و اطلاعات مفیدی در اختیار علاقه مندان به موسیقی ایرانی، برای تکمیل مهارت های ریتمیک و وزن خوانی ارائه می کند.

وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

وزن خوانی جلد اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None