مرکز موسیقی بتهوون
loader
انگشت اول که به آن لنگر یاانگشت تکیه نیز گفته می شود، تقریبا همیشه به روی سیم نگه داشته می شود. این انگشت باعث دقت ووضوح بیشتر دست چپ می شودوتعریف می کند که اجرا باید در چه پوزیسیونی انجام شود. این انگشت نه تنها باید همچون یک لنگر تکیه گاه انگشتان دیگر باشد، بلکه در صورت امکان فواصل پنجم برروی دو سیم مجاور رانیز نگه داردوبدین وسیله اجرای پاساژهایی که مستلزم تعویض سیم هستند راآسانتر می کند.
نویسندهفرانتس ولفارت
مترجمعلی اکبر امید نژاد
ناشرنای ونی
قطعرحلی
تعداد صفحه120
تاریخ انتشار1391
شابم0-28-802609-0-979
تیراژ1500
در حال بروزرسانی