مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب از 20فصل تشکیل شده است که در هر فصل یک موضوع از نوازندگی ویلن آموزش داده می شود. اساتید موسیقی وکسانی که در این زمینه تبحر دارند، می توانند مطالب مورد نیاز خود رااز روی فهرست کتاب انتخاب کنند، اماکسانی که مبتدی هستندیاراه را غلط پیموده اند،باید گام به گام مطالب آن را دنبال کنندوبه طور سیستماتیک برنامه های این کتاب را بیاموزندومطابق باآن ومکرر تمرین کنند

نویسندهکاترین راپوپورت
مترجمکتایون صارمی
ناشرپارت
قطعرحلی
تعداد صفحه598
تاریخ انتشار1391
شابم8-64-5664-964-978
تیراژ1000
در حال بروزرسانی