مرکز موسیقی بتهوون
loader
آنچه در این کتاب نوشته شده مجموعه ای از تحقیقات، مطالعات، تجربیات، ایده ها و نظریات شخصی نویسنده در زمینه آموزش موسیقی به کودکان می باشد.
نویسندهشیوا تاج پرست
ناشرآیریک
قطعرحلی
تعداد صفحه101
تاریخ انتشاراول1398
شابم5-86-6166-600-978
تیراژ1500
در حال بروزرسانی