مرکز موسیقی بتهوون

زائری خسته

35000 تومان
از 0 نظرمرکب نوازی در هفت دستگاه به اضافه مشتقات آن در دستگاه با علامت ترکیبی در مدح امام رضا و حضرت فاطمه زهرا
نویسندهقدرت الله ستایش
ناشرتخت جمشید
قطعرحلی
تعداد صفحه50
تاریخ انتشاراول1398
شابم3-9-9014511-0-979
در حال بروزرسانی