مرکز موسیقی بتهوون
مجموعه ای از یازده آهنگ معروف آهنگسازان موسیقی کلاسیک غربی برای سنتور.
نویسندهجمع نویسندگان
مترجممحسن حسینی
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه29
تاریخ انتشاراول97
شابم1-5-9014621-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی