مرکز موسیقی بتهوون
کتاب حاضر مجموعه ای از قطعات ساده تنظیم شده برای سنتور برای چهار دست می باشد که در این گونه قطعات استاد با همراهی خود ملودی های ساده و ابتدایی هنرجو را دلچسب تر میکند.
نویسندهرامین صفایی
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه56
تاریخ انتشاراول 1398
شابم9-9-8014621-0-979
تیراژ500
در حال بروزرسانی