مرکز موسیقی بتهوون
loader
هدف اصلی نگارش جلد چهارم فراهم آوردن زمینه ای است تا هنرجو از آموخته های قبلی خود با سهولت و مهارت بیشتری استفاده کند. بنابراین در این جلد به مسائل تکنیکی پرداخته نشده است. در این کتاب گام های جدید "می ماژور"، "سی ماژور" ، "لا بمل ماژور"، "ر بمل ماژور"، "سل بمل ماژور"، همراه با مثال هایی که به عمده ساده انتخاب شده اند، آمده است. بطور کلی جلد چهارم بجز موارد فوق مرور درس های گذشته را نیز در بر دارد و به هنرجو امکان می دهد تا نتیجۀ تلاش خود را تا به امروز مشاهده کند و در عین حال درک موسیقایی و اجرای موسیقایی خود را بهبود بخشد. هنرجو با گذر از این مرحلۀ آمادگی مراحل تکنیکی پیشرفته تر را خواهد داشت و می تواند کتاب بعدی را که شامل قطعات پیشرفته تری است، شروع کند. در ضمن هنرجو باید تلاش کند تا تمرین های کتاب را با مهارت بیشتری اجرا کند.
نویسندهجان تامپسون
مترجمصدیقه هاشمی
ناشرنشر تصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه47
تاریخ انتشار1392
شابم1-5-9014560-0-979
تیراژ2000
در حال بروزرسانی