مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 2 از 2
آسیب شناسی سازها
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

حیات سازها در تاریخ موسیقیایی ایران
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نگرشی برسازشناسی سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ساز شناسی جهانی 1و2
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

روش ساخت کمانچه
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

روش ساختن سه تار
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای ایران جلد دوم
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

دایره المعارف سازهای ایران جلد اول
240000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ساز شناسی
38000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

ساز شناسی ایرانی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای کوبه ای از(الف)تا(ی)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازهای کرد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None